کدیکس – مرجع کد و پلاگین

آموزش کد محور HTML – جلسه دهم


جلسه دهم آموزش کد محور زبان برنامه نویسی HTML،

این کد HTML شامل اطلاعات تماس و آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی است. آیکون‌ها از کتابخانه Font Awesome استفاده می‌کنند. برای استفاده از این کتابخانه، شما باید لینک آن را در قسمت <head> از صفحه HTML خود اضافه کنید.

کد HTML زیر را کپی و اجرا کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>صفحه وب ساده</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" integrity="sha512-VtK99xlYb1+aC4d0koC5g4fgPFg2EWrOYkrSuydrD5ejy1nHK4yM2WVMjyMAzRbP5SDXw2BX5Fq3gguoKTsE2g==" crossorigin="anonymous" />
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f8f8f8;
      margin: 0;
      padding: 0;
      line-height: 1.6;
    }
    header {
      background-color: #333;
      color: #fff;
      padding: 10px;
      text-align: center;
    }
    section {
      padding: 20px;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
      padding: 0;
      margin: 0;
    }
    li {
      margin-bottom: 10px;
    }
    img {
      max-width: 100%;
      height: auto;
    }
    footer {
      background-color: #333;
      color: #fff;
      text-align: center;
      padding: 10px;
      position: absolute;
      bottom: 0;
      width: 100%;
    }
    form {
      margin-top: 20px;
    }
    input, textarea {
      width: 100%;
      padding: 8px;
      margin-bottom: 10px;
      display: inline-block;
      border: 1px solid #ccc;
      box-sizing: border-box;
    }
    input[type="submit"] {
      background-color: #333;
      color: #fff;
      cursor: pointer;
    }
    .gallery {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: space-around;
      margin-top: 20px;
    }
    .gallery img {
      margin: 10px;
      max-width: 100%;
      height: auto;
    }
    .contact-info {
      margin-top: 20px;
      text-align: center;
    }
    .social-icons {
      margin-top: 20px;
      text-align: center;
    }
    .social-icons a {
      display: inline-block;
      margin: 0 10px;
      color: #333;
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>صفحه وب ساده</h1>
  </header>

  <section>
    <h2>بخش اصلی</h2>
    <p>اینجا محتوای اصلی صفحه وب قرار دارد. می‌توانید متن، تصاویر و لینک‌ها را در اینجا قرار دهید.</p>

    <h3>لیست نمونه:</h3>
    <ul>
      <li>مورد ۱</li>
      <li>مورد ۲</li>
      <li>مورد ۳</li>
    </ul>

    <h3>تصویر نمونه:</h3>
    <img src="https://via.placeholder.com/300" alt="تصویر نمونه">

    <h3>لینک نمونه:</h3>
    <p><a href="https://www.example.com">لینک به سایت دیگر</a></p>

    <h3>فرم نمونه:</h3>
    <form action="/submit" method="post">
      <label for="name">نام:</label>
      <input type="text" id="name" name="name" required>

      <label for="email">ایمیل:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" required>

      <label for="message">پیام:</label>
      <textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea>

      <input type="submit" value="ارسال">
    </form>

    <h3>گالری تصاویر:</h3>
    <div class="gallery">
      <img src="https://via.placeholder.com/150" alt="تصویر ۱">
      <img src="https://via.placeholder.com/150" alt="تصویر ۲">
      <img src="https://via.placeholder.com/150" alt="تصویر ۳">
    </div>
  </section>

  <div class="contact-info">
    <h2>اطلاعات تماس</h2>
    <p>آدرس: تهران، خیابان مثال، کوچه نمونه</p>
    <p>تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۲۲۲</p>
    <p>ایمیل: info@example.com</p>
  </div>

  <div class="social-icons">
    <h2>شبکه‌های اجتماعی</h2>
    <a href="https://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook"></i></a>
    <a href="https://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
    <a href="https://www.instagram.com"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
    <a href="https://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin"></i></a>
  </div>

  <footer>
    <p>© ۲۰۲۴ تمامی حقوق محفوظ است.</p>
  </footer>
</body>
</html>
 • توضیحات :
  • <!DOCTYPE html>: این تگ مشخص می‌کند که از نسخه HTML کدام استاندارد استفاده می‌شود. در اینجا از HTML5 استفاده شده است.
  • <html lang="fa" dir="rtl">: تگ اصلی HTML که زبان صفحه را به فارسی (fa) و جهت نوشتار را به راست به چپ (rtl) تعیین می‌کند.
  • <head>: این بخش شامل اطلاعات مربوط به سربرگ صفحه است، از جمله متا تگها، عنوان صفحه، و لینک به فایل‌های استایل (CSS).
  • <meta charset="UTF-8">: تعیین کدنویسی صفحه به UTF-8 برای پشتیبانی از کاراکترهای چندزبانه.
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: تنظیمات نمایش برای بهینه سازی صفحه برای دستگاه‌های مختلف.
  • <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" integrity="sha512-VtK99xlYb1+aC4d0koC5g4fgPFg2EWrOYkrSuydrD5ejy1nHK4yM2WVMjyMAzRbP5SDXw2BX5Fq3gguoKTsE2g==" crossorigin="anonymous" />: لینک به فایل CSS از کتابخانه Font Awesome برای استفاده از آیکون‌ها.

 • تنظیمات عمومی (CSS):
  • body: تنظیمات مربوط به بدنه صفحه، از جمله فونت، رنگ پس‌زمینه، حاشیه و فاصله‌ها.
  • header: استایل هدر صفحه که شامل رنگ زمینه و رنگ متن است.
  • section: تنظیمات بخش اصلی صفحه.
  • ul, li: استایل لیست‌های نمونه در صفحه.
  • img: تنظیمات تصاویر برای جلوگیری از خروج از حاشیه.
  • footer: استایل فوتر صفحه.
  • form: تنظیمات فرم ارسال پیام.
  • .gallery: استایل گالری تصاویر با استفاده از Flexbox.
  • .contact-info: تنظیمات بخش اطلاعات تماس.
  • .social-icons: تنظیمات بخش آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی.

 • آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی:
  • fab fa-facebook, fab fa-twitter, fab fa-instagram, fab fa-linkedin: از کلاس‌های Font Awesome برای نمایش آیکون‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی استفاده شده است.

در ادامه، به برخی از عناصر HTML پرکاربرد دیگر می‌پردازیم.

لینک‌ها (Links):

 • a: این تگ برای ایجاد لینک‌ها به صفحات دیگر یا منابع خارجی استفاده می‌شود. مثال:
<a href="https://www.example.com">لینک به سایت دیگر</a>

تصاویر (Images):

 • img: این تگ برای قرار دادن تصاویر در صفحه استفاده می‌شود. مثال:
<img src="path/to/image.jpg" alt="توضیح تصویر">

alt: متن توضیحی که در صورت عدم بارگذاری تصویر به نمایش در می‌آید.

فرم‌ها (Forms):

 • form: برای ایجاد فرم‌های ورود اطلاعات تعریف می‌شود. مثال:
<form action="/submit" method="post">
  <!-- المان‌های فرم اینجا قرار می‌گیرند -->
</form>

input: برای ایجاد فیلدهای ورود، تکست، رمزنگاری شده و… استفاده می‌شود. مثال:

<label for="username">نام کاربری:</label>
<input type="text" id="username" name="username">

textarea: برای ایجاد فیلد متن بلند (مثلاً برای نظرات) استفاده می‌شود. مثال:

<label for="message">پیام:</label>
<textarea id="message" name="message" rows="4"></textarea>

select و option: برای ایجاد فیلد انتخاب (dropdown) استفاده می‌شود. مثال:

<label for="country">کشور:</label>
<select id="country" name="country">
  <option value="iran">ایران</option>
  <option value="usa">آمریکا</option>
  <!-- سایر گزینه‌ها -->
</select>

button: برای ایجاد دکمه‌ها در فرم‌ها استفاده می‌شود. مثال:

<button type="submit">ارسال</button>

جداول (Tables):

 • table: برای ایجاد جداول در صفحه وب استفاده می‌شود. مثال:
<table>
  <tr>
    <th>سرستون ۱</th>
    <th>سرستون ۲</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>سلول ۱-۱</td>
    <td>سلول ۱-۲</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>سلول ۲-۱</td>
    <td>سلول ۲-۲</td>
  </tr>
</table>
 • tr: نشان‌دهنده یک ردیف در جدول است.
 • th: نشان‌دهنده هدر یک ستون در جدول است.
 • td: نشان‌دهنده یک سلول در جدول است.

لیست‌ها (Lists):

 • ul: برای ایجاد لیست نامرتب استفاده می‌شود. مثال:
<ul>
  <li>مورد ۱</li>
  <li>مورد ۲</li>
  <li>مورد ۳</li>
</ul>

ol: برای ایجاد لیست مرتب (شماره دار) استفاده می‌شود. مثال:

<ol>
  <li>مورد ۱</li>
  <li>مورد ۲</li>
  <li>مورد ۳</li>
</ol>

li: نشان‌دهنده هر مورد در لیست است.

این عناصر اساسی HTML هستند و می‌توانید با ترکیب آن‌ها صفحات وب متنوعی ایجاد کنید.

امین طاحونه

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها